Zarządzenie Prezesa i Dyrektora nr A.0210-34/21 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

1. Rozprawy, posiedzenia i inne czynności procesowe prowadzone przez Sąd Okręgowy w Koszalinie od dnia 27 maja 2020r. do odwołania odbywają się według porządku i zasad tego zarządzenia.

2. Osoby wchodzące do siedziby sądu zobowiązuje się do:

a. zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,

b. zdezynfekowania powierzchni dłoni lub rękawiczek,

c. poddania się pomiarowi temperatury ciała.

3. Zobowiązuje się pracowników ochrony sądu do dokonywania pomiarów temperatury ciała oraz dopilnowania dezynfekcji powierzchni dłoni lub rękawiczek osób wchodzących do sądu.

4. Do siedziby sądu odmawia się wstępu osobom z widocznymi objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (w szczególności o podwyższonej temperaturze ciała - powyżej 37,5 °C, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami].

5. Wszystkie osoby znajdujące się w siedzibie sądu w ciągach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe] zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz do zachowania odstępów między osobami minimum 2 m.

6. Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Przyjmowanie interesantów w sprawach administracyjnych jest zawieszone.

7. Liczba interesantów korzystających z usług biura podawczego i Biura Obsługi Interesanta w tym samym czasie nie może być większa niż 4 osoby.

8. Czytelnia akt jest czynna w godzinach od 9:00 do 11:30 oraz od 12:30 do 14.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 2 interesantów.

9. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu w godzinach od 9.00 do 14.00. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu do 1 interesanta.

10. Kasa sądu jest nieczynna.

11. Skrzynki podawcze umieszczone są przy wejściu do budynku sądu.

12. W przypadku wyznaczania nowych terminów posiedzeń sądowych, rekomenduje się: a. planowanie przerw pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami wynoszących nie mniej niż 20 minut,

b. wzywanie świadków przy zachowaniu minimum 15 minutowego odstępu czasowego między wzywanymi osobami, w taki sposób, aby nie miało miejsca oczekiwanie na rozprawę;

c. pouczanie osób zawiadamianych o terminie posiedzenia o ograniczeniach wymienionych niniejszym zarządzeniu;

13. Rozprawy i posiedzenia odbywają się bez udziału publiczności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący składu orzekającego może zezwolić wskazanym przez siebie osobom na obecność na rozprawie, pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości na sali.

14. Osoby wchodzące do sali rozpraw mają obowiązek zdezynfekować ręce.

15. Osoby uczestniczące w rozprawie powinny zachować odległość 2 m jedna od drugiej, chyba, że na przeszkodzie temu stoi konieczność procesowa lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy konwojowaniu. W miejscach umieszczenia przegród pionowych pomiędzy uczestnikami rozprawy nie jest konieczne zachowanie 2 metrów odległości.

16. Po opuszczeniu sali przez każdego uczestnika postępowania, miejsce, które zajmował, jest dezynfekowane. Przerwa, podczas której następuje wietrzenie sali, powinna następować co godzinę i trwać nie mniej niż 15 minut. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe, jeżeli zarządzenie przerwy wiązałoby się z nadmiernymi utrudnieniami organizacyjnymi, w szczególności związanymi z konwojowaniem osób pozbawionych wolności.Jeżeli czynności procesowe mogą zostać przeprowadzone przy pomocy łączności audiowizualnej, należy dążyć do takiej formy ich przeprowadzenia.

17. Szczegółowe wykonanie powyższych rekomendacji oraz nadzór nad ich wykonaniem powierza się Przewodniczącym Wydziałów.

18. Nie obywają się dyżury mediatorów.

19. Pracownicy wykonujący pracę w sądzie mają obowiązek zachowania między stanowiskami pracy odległości nie mniejszej nić 1,5 m. Wprowadza się zakaz bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami, za wyjątkiem sytuacji, w których nie jest możliwe prowadzenie czynności za pośrednictwem telefonu lub łączności elektronicznej. Pracownicy, którzy nie pracują na stałe w tym samym pomieszczeniu, zobowiązani są do zachowania odległości od siebie wynoszącej minimum 2 m - dotyczy to wszystkich pomieszczeń sądu.

20. Pracownik, który ma objawy choroby COVID-19 (gorączkę, kaszel, duszności lub objawy przeziębienia] lub też miał styczność z osobą zarażoną albo objętą kwarantanną, informuje o tym niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego telefonicznie lub drogą elektroniczną. Nie wolno mu się stawić w sądzie bez zezwolenia Prezesa lub Dyrektora sądu.

21. Pracownik sądu, który wraca do pracy po nieobecności, a w okresie nieobecności przebywał w miejscach zwiększonego zagrożenia koronawirusem, ma obowiązek przed powrotem do sądu telefonicznie poinformować o tym Oddział Kadr.

22. Korespondencja wpływająca do sądu podlega kwarantannie trwającej 24 godziny. Powyższej zasady nie stosuje się jedynie w przypadku konieczności wykonania przez sąd czynności w ciągu nie więcej niż 48 godzin.

23. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

- zarządzenie nr A.0210-27/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 27 maja 2020r.

24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2021r. i podlega ogłoszeniu na stronie Sądu Okręgowego w Koszalinie

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora nr A.0210-34/21 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 12:19:40
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 07:14:17
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 07:12:35
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 07:12:15
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 07:11:11
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 07:10:22
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 07:09:02
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 07:08:31
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-06-28 07:08:11
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj