Zarządzenie Prezesa i Dyrektora nr A.0210-27/20 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

1.     Rozprawy, posiedzenia i inne czynności procesowe prowadzone przez Sąd Okręgowy w Koszalinie od dnia 27 maja 2020r. do odwołania odbywają się według porządku i zasad tego zarządzenia.

2.       Ograniczony zostaje dostęp do siedziby sądu wyłącznie do:

a.       pracowników sądu, prokuratury, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, Pracownika Poczty Polskiej;

b.      osób wezwanych na posiedzenia sądowe lub zawiadomionych o terminach posiedzeń nie wcześniej niż na 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia posiedzenia;

c.         interesantów na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.

3.       Osoby wchodzące do siedziby sądu zobowiązuje się do:

a.   zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy,

b.    zdezynfekowania powierzchni dłoni lub rękawiczek,

d.      poddania się pomiarowi temperatury ciała.

4.     Osobom niespełniającym powyższych wymogów odmawia się wstępu do siedziby sądu.

5.     Do siedziby sądu odmawia się również wstępu osobom z widocznymi objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (w szczególności o podwyższonej temperaturze ciała - powyżej 37,5 °C, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami).

6.     Zobowiązuje się pracowników ochrony sądu do dokonywania pomiarów temperatury ciała oraz dopilnowania dezynfekcji powierzchni dłoni lub rękawiczek osób wchodzących do sądu.

7.     Osoba stawiająca się bez wezwania, w celu załatwienia sprawy, wskazuje powód wizyty w sądzie ochronie budynku. Osoba taka kierowana jest wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta, do którego wejść może po zezwoleniu ochrony.

8.     Wszystkie osoby znajdujące się w siedzibie sądu w ciągach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy oraz do zachowania odstępów między osobami minimum 2 m.

9.     Poruszanie się po budynku sądu w innych celach niż załatwienie sprawy lub udział w czynnościach procesowych jest zabronione.

10. Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Przyjmowanie interesantów w sprawach administracyjnych jest zawieszone.

11. Liczba interesantów korzystających z usług biura podawczego i Biura Obsługi Interesanta w tym samym czasie nie może być większa niż 4 osoby.

12. Czytelnia akt jest czynna w godzinach od 9:00 do 11:30 oraz od 12:30 do 14.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 2 interesantów.

13. Punkt Informacyjny Kraj owego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu w godzinach od 9.00 do 14.00. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu do 1 interesanta.

14.    Kasa sądu jest nieczynna.

15.    Skrzynki podawcze umieszczone są przy wejściu do budynku sądu.

16. Czynności służbowe kuratorów sądowych powinny być realizowane w miarę możliwości za pośrednictwem porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych)

17. W przypadku wyznaczania nowych terminów posiedzeń sądowych, rekomenduje się: a. planowanie przerw pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami wynoszących nie

mniej niż 20 minut,

b.      wzywanie świadków przy zachowaniu minimum 15 minutowego odstępu czasowego między wzywanymi osobami, w taki sposób, aby nie miało miejsca oczekiwanie na rozprawę;

c.       pouczanie osób zawiadamianych o terminie posiedzenia o ograniczeniach wymienionych niniejszym zarządzeniu;

18. Rozprawy i posiedzenia odbywają się bez udziału publiczności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący składu orzekającego może zezwolić wskazanym przez siebie osobom na obecność na rozprawie, pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości na sali.

19.    Osoby wchodzące do sali rozpraw mają obowiązek zdezynfekować ręce.

20. Osoby uczestniczące w rozprawie powinny zachować odległość 2 m jedna od drugiej, chyba, że na przeszkodzie temu stoi konieczność procesowa lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy konwojowaniu. W miejscach umieszczenia przegród pionowych pomiędzy uczestnikami rozprawy nie jest konieczne zachowanie 2 metrów odległości.

21. Po opuszczeniu sali przez każdego uczestnika postępowania, miejsce, które zajmował, jest dezynfekowane. Przerwa, podczas której następuje wietrzenie sali, powinna następować co godzinę i trwać nie mniej niż 15 minut. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe, jeżeli zarządzenie przerwy wiązałoby się z nadmiernymi utrudnieniami organizacyjnymi, w szczególności związanymi z konwojowaniem osób pozbawionych wolnoś ci.

22. W jednej sali rozpraw odbywa się jedna sesja dziennie. W przypadku odbywania dwóch sesji musi nastąpić pomiędzy nimi co najmniej godzinna przerwa na dezynfekcję i wietrzenie sali.

23. Jeżeli czynności procesowe mogą zostać przeprowadzone przy pomocy łączności audiowizualnej, należy dążyć do takiej formy ich przeprowadzenia.

24. Szczegółowe wykonanie powyższych rekomendacji oraz nadzór nad ich wykonaniem powierza się Przewodniczącym Wydziałów.

25.     Nie obywają się dyżury mediatorów-..

26. Pracownicy wykonujący pracę w sądzie mają obowiązek zachowania między stanowiskami pracy odległości nie mniejszej nić 1,5 m. Wprowadza się zakaz bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami, za wyjątkiem sytuacji, w których nie jest możliwe prowadzenie czynności za pośrednictwem telefonu lub łączności elektronicznej. Pracownicy, którzy nie pracują na stałe w tym samym pomieszczeniu,

zobowiązani są do zachowania odległości od siebie wynoszącej minimum 2 m - dotyczy to wszystkich pomieszczeń sądu.

27. Asystenci sędziów mogą wykonywać pracę zdalnie według poleceń sędziego, do którego dyspozycji są przydzieleni oraz za zezwoleniem Przewodniczącego Wydziału.

28. Utrzymuje się możliwość pracy zdalnej w Oddziałach. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje kierownik Oddziału za aprobatą Dyrektora sądu.

29. Pracownik, który ma objawy choroby COVID-19 (gorączkę, kaszel, duszności lub objawy przeziębienia) lub też miał styczność z osobą zarażoną albo objętą kwarantanną, informuje o tym niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego telefonicznie lub drogą elektroniczną. Nie wolno mu się stawić w sądzie bez zezwolenia Prezesa lub Dyrektora sądu.

30. Pracownik sądu, który wraca do pracy po nieobecności, a w okresie nieobecności przebywał w miejscach zwiększonego zagrożenia koronawirusem, ma obowiązek przed powrotem do sądu telefonicznie poinformować o tym Oddział Kadr.

31. Korespondencja wpływająca do sądu podlega kwarantannie trwającej 24 godziny. Powyższej zasady nie stosuje się jedynie w przypadku konieczności wykonania przez sąd czynności w ciągu nie więcej niż 48 godzin.

32.    Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

-    zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 12.03.2020r. nr OA-0210- 10/20,

-    zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie dalszego ograniczenia czynności w Sądzie Okręgowym w Koszalinie z powodu zagrożenia epidemicznego;

-    zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie organizacji przechowywania i ozonowania korespondencji,

-    zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 16.03.2020r. nr OA- 0211-3/20 wraz z aneksami.

33. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2020r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sądu.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora nr A.0210-27/20 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii