Rada Ławnicza

Rada Ławnicza Sądu Okręgowego w Koszalinie

tel.: 94 34 28 750

Zadania rady łąwniczej

Do zadań rady ławniczej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz.U. Nr 23, poz. 174) należy:

 1. Reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie.
 2. Współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu.
 3. Współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika.
 4. Podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników.
 5. Współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych.
 6. Przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników.
 7. Wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu.
 8. Opracowanie projektu regulaminu pracy rady.
 9. Przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

Skład Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Koszalinie

 1. Ewa Dzięcielska - Przewodnicząca
 2. Edward Markowski - Zastępca Przewodniczącego
 3. Stefan Krygier - Zastępca Przewodniczącego
 4. Lidia Błaszkowska-Stańczyk - Sekretarz
 5. Józef Kamyk
 6. Kazimiera Chojnicka
 7. Angelika Zamyłko-Styrenczak
 8. Wanda Ostapińska
 9. Teresa Błażejczyk

Artykuły

Rejestr zmian dla: Rada Ławnicza