Punkt Informacyjny

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie, przy ulicy Waryńskiego 7 (niski parter).

Godziny urzędowania

Stanowiska

Stanowisko nr 2

Małgorzata Kornacka - Kierownik Biura Obsługi Interesanta

tel.: 94 34 28 875

Stanowisko nr 3

Anna Leszczyńska

tel.: 94 34 28 871

Stanowisko nr 4

Czesława Mędlewska

tel.: 94 34 28 873

Konta bankowe

Numery kont bankowych

Utworzenie biura

Biuro Obsługi Interesantów zostało utworzone w Sądzie Okręgowym w Koszalinie z dniem 15 stycznia 2007 r. na mocy Zarządzenia Nr 5/07 Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 9 stycznia 2007 r.

Zakres zadań

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego mieszczących się w budynku przy ul. Waryńskiego 7.

Biuro Obsługi Interesantów jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego.

Zadania BOI są realizowane z uwzględnieniem standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez Ministra Sprawiedliwości.

Do zadań biura należy w szczególności:

  1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
  2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
  5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;
  10. potwierdzanie obecności w Sądzie na drukach delegacji służbowej.

Widok Biura Obsługi Interesanta

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-03-22 12:03:04
Publikacja w dniu:
2021-03-22
Zmiany:
Podejrzyj