Postanowienie sygn. I C 619/18

Przed Sądem Okręgowym w Koszalinie toczy się sprawa rozpoznawana w postępowaniu grupowym (na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2020.446 j.t.) z powództwa Ewy Malinowskiej (Reprezentanta Grupy) przeciwko Spółdzielni Właścicieli „Blue Marine Mielno” z siedzibą w Mielnie – sygnatura akt sprawy I C 619/18. Przedmiotem sprawy jest ustalenie, że pozwana ponosi odpowiedzialność za to, że wszyscy członkowie Grupy doznali uszczerbku w postaci szkody materialnej, na którą składają się koszty leczenia, dojazdów do placówek medycznych, pobytu w hotelu należącym do grupy „Blue Marine Mielno” oraz szkody niematerialnej w związku z doznanymi m.in. cierpieniami fizycznymi i psychicznymi, utratą przyjemności z pobytu na wakacjach, negatywnymi przeżyciami związanymi z deliktem mającym polegać na doprowadzeniu przez osoby za które odpowiada pozwany do zatrucia pokarmowego u członków grupy – gości obiektu „Blue Marine Mielno”, w lipcu 2018 r.. Istnieje możliwość przystąpienia do Grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie Reprezentantowi Grupy – Ewie Malinowskiej, zastępowanej przez pełnomocnika – adwokata Krzysztofa Kaszubskiego, adres kancelarii: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin, w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Grupy. Przystąpienie do Grupy po upływie wyznaczonego terminu będzie uznane za niedopuszczalne. Umowa zlecenia dotycząca prowadzenia przez Pełnomocnika sprawy w postępowaniu grupowym o ustalenie zawarta między Reprezentantem Grupy a Pełnomocnikiem przewiduje wynagrodzenie należne Pełnomocnikowi w postaci opłaty wstępnej w zryczałtowanej wysokości 350 zł od każdego z Członków Grupy – płatna na wskazany w Umowie rachunek bankowy Pełnomocnika oraz ewentualnie zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego – należne bezpośrednio od pozwanego. W razie niezasądzenia kosztów zastępstwa procesowego przez Sąd Pełnomocnik nie może domagać się tych kosztów od Reprezentanta Grupy. Ustalona przez strony wysokość wynagrodzenia jest kwotą netto. Wyrok zapadły w sprawie będzie miał wiążący skutek wobec wszystkich członków Grupy. W oświadczeniu o przystąpieniu do Grupy uprawniony powinien określić swe żądanie oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a także przynależność do Grupy oraz przedstawić dowody.

Rejestr zmian dla: Postanowienie sygn. I C 619/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Piotr Salamon
Opublikował:
Piotr Salamon
Dokument z dnia:
2021-03-12 13:12:52
Publikacja w dniu:
2021-03-12
Zmiany:
Podejrzyj