Obrót zagraniczny - informacje dla sędziów

Koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Koordynator w sprawach cywilnych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie

Dane kontaktowe:

Marta Knotz - Sędzia Sądu Rejonowego

tel.: 94 34 55 545
tel.: 94 34 55 527 (sekretariat)

Zakres:

W zakresie dotyczącym współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach cywilnych koordynator udziela sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziów, na ich wniosek, informacji:

  1. o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego,
  2. z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną oraz orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu,
  3. o zasadach i trybie współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,
  4. o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania wniosku o pomoc prawną lub udzielenie informacji dotyczącej stanu realizacji tego wniosku,
  5. o sposobie uzyskania informacji o treści standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.

Koordynator w sprawach karnych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie

Dane kontaktowe:

Rafał Podwiński - Sędzia Sądu Rejonowego

tel.: 94 31 70 217
tel.: 94 31 70 213 (sekretariat)

Zakres:

W zakresie dotyczącym współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach karnych koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych udziela sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziów na ich wniosek informacji:

  1. o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego,
  2. z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną, europejskiego nakazu aresztowania oraz innych orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu,
  3. o zasadach i trybie współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej, o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania wniosku o pomoc prawną lub udzielenia informacji dotyczącej stanu realizacji tego wniosku,
  4. o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania europejskiego nakazu aresztowania lub innego orzeczenia podlegającego wzajemnemu uznawaniu lub udzielenia informacji dotyczącej stanu realizacji tego nakazu lub orzeczenia,
  5. o sposobie uzyskania informacji o treści standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.