Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy o rozwód?
 2. Jakich terminów należy dochować, aby wnieść apelację od wyroku w sprawie cywilnej (np. o rozwód, o zapłatę)?
 3. Jakie formalności należy spełnić ubiegając się o zwolnienie z kosztów sądowych?
 4. Jak wszcząć postępowanie o ubezwłasnowolnienie?
 5. W jakich godzinach czynne jest Biuro Podawcze i kasa?
 6. Jak uzyskać dostęp do portalu informacyjnego?
 7. W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już toczy się przed sądem?
 8. Gdzie składa się odwołanie od decyzji organu rentowego?
 9. Kto może zostać oskarżycielem posiłkowym?
 10. Gdzie należy zwrócić się o udzielenie informacji o osobie?
 11. Jak zarejestrować czasopismo lub dziennik?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy o rozwód?

Pozew o rozwód należy kierować do I Wydziału Cywilnego Sekcja Spraw Rodzinnych.

Przy wnoszeniu sprawy o rozwód należy złożyć:

 • pozew w dwóch egzemplarzach,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),
 • odpisy skrócone aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci (oryginał),
 • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto.

W pozwie należy wskazać w szczególności:

 1. Imię, nazwisko, adres i PESEL powoda (powód to osoba, która występuje z pozwem o rozwód).
 2. Imię, nazwisko i adres pozwanego (współmałżonka).
 3. Czy strona powodowa wnosi o rozwód bez orzekania o winie, z winy jednej ze stron czy też z winy obu stron.
 4. W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci:
  • jakiego rozstrzygnięcia powód/ka domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej oraz przy którym z rodziców ma być miejsce zamieszkania dzieci,
  • jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od współmałżonka lub jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu,
  • propozycję kontaktów z dziećmi, rodzica, z którym dzieci nie mieszkają.
 5. Informację wynikającą z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. (tj. czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia).

W uzasadnieniu należy wskazać najważniejsze przyczyny, które doprowadziły do trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz wskazać dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie (dowody w postaci: świadków - imiona, nazwiska, adresy oraz okoliczności, na które świadkowie mieliby składać zeznania, zdjęć, listów, rachunków i innych dokumentów).

Opłata wynosi 600 zł.

Opłatę można uiścić poprzez:

 • naklejenie na oryginale wniosku znaków opłaty sądowej lub
 • dokonanie wpłaty w kasie Sądu lub
 • dokonanie opłaty przelewem na konto: 09 1010 1599 0143 4222 3100 0000

2. Jakich terminów należy dochować, aby wnieść apelację od wyroku w sprawie cywilnej (np. o rozwód, o zapłatę)?

Po ogłoszeniu wyroku należy w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia złożyć wniosek o doręczenie odpisu sentencji wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem, a następnie - po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem - wnieść w terminie dwutygodniowym apelację do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji, w tylu egzemplarzach, ile jest stron postępowania.

3. Jakie formalności należy spełnić ubiegając się o zwolnienie z kosztów sądowych?

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów, lub całkowicie - jeżeli strona nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Aby ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych należy złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów, wskazując przyczyny ubiegania się o zwolnienie z kosztów. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz pod nazwą "Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania" (formularz do pobrania w każdym sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości bip.ms.gov.pl w zakładce Formularze).

4. Jak wszcząć postępowanie o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy kierować do I Wydziału Cywilnego. Składającym wniosek (wnioskodawcą) może być:

 • małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
 • krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (np. matka, ojciec, dzieci),
 • rodzeństwo osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
 • przedstawiciel ustawowy osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
 • prokurator.

We wniosku o ubezwłasnowolnienie należy wskazać w szczególności:

 • imię, nazwisko, adres oraz PESEL wnioskodawcy,
 • imię, nazwisko oraz adres uczestnika postępowania tj. osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
 • imię, nazwisko oraz adres współmałżonka uczestnika, jeżeli uczestnik jest w związku małżeńskim,
 • stopień pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikiem,
 • zakres ubezwłasnowolnienia (całkowite czy częściowe),
 • uzasadnienie wniosku (podanie przyczyn ubezwłasnowolnienia),
 • czy stan zdrowia uczestnika postępowania pozwala mu na stawienie się w Sądzie w celu wysłuchania.

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o ubezwłasnowolnienie:

 • dwa odpisy wniosku,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika (jeśli uczestnik jest w związku małżeńskim albo po rozwodzie; jeśli uczestnik jest wdową/wdowcem także odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka) lub odpis zupełny aktu urodzenia uczestnika (jeśli uczestnik jest stanu wolnego) - oryginał + 2 kserokopie,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia lub zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień osoby, która ma być ubezwłasnowolniona (może być od lekarza rodzinnego) - oryginał + 2 kserokopie,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub aktu urodzenia wnioskodawcy - oryginał + 2 kserokopie,
 • inna dokumentacja medyczna - mogą być 3 kserokopie.

UWAGA!

 1. Jeśli uczestnik postępowania jest w związku małżeńskim, a wnioskodawcą nie jest jego współmałżonek, wszystkie dokumenty należy złożyć w 4 egzemplarzach.
 2. Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy sporządzić samodzielnie, ponieważ nie ma gotowych formularzy.

Opłata stała od wniosku wynosi 100 zł, dodatkowo zaliczka na poczet opinii biegłych.

Opłatę można uiścić poprzez:

 • naklejenie na oryginale wniosku znaków opłaty sądowej lub
 • dokonanie wpłaty w kasie Sądu lub
 • dokonanie opłaty przelewem na konto: 09 1010 1599 0143 4222 3100 0000

Zaliczkę na poczet opinii biegłych można uiścić poprzez:

 • dokonanie wpłaty w kasie Sądu lub
 • dokonanie wpłaty przelewem na konto: 46 1010 1599 0143 4213 9800 0000

5. W jakich godzinach czynne jest Biuro Podawcze i kasa?

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące godzin otwarcia Biura Podawczego i Kasy sądu można znaleźć na naszej stronie, w zakładce Godziny urzędowania.

6. Jak uzyskać dostęp do portalu informacyjnego?

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące dostępu do Portalu Informacyjnego można znaleźć na naszej stronie, w zakładce Portal Informacyjny.

7. W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już toczy się przed sądem?

Dokumenty kierowane do sądu w danej sprawie powinny być składane z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury akt, przy czym w przypadku pism procesowych należy złożyć odpowiednią ilość ich odpisów i załączników z przeznaczeniem dla doręczenia stronie przeciwnej.

Pismo przewodnie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej,
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone,
 • krótką treść wyjaśniającą, czego dotyczy,
 • własnoręczny podpis.

8. Gdzie składa się odwołanie od decyzji organu rentowego?

Odwołania od decyzji organu rentowego wnosi się na piśmie w dwóch egzemplarzach do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Organ rentowy, do którego wniesiono odwołanie na piśmie lub do protokołu, przekazuje je niezwłocznie wraz z aktami i odpowiedzią na odwołanie do właściwego sądu.

9. Kto może zostać oskarżycielem posiłkowym?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Oskarżyciel posiłkowy - jako strona procesu może:

 • składać wnioski dowodowe,
 • zadawać pytania świadkom,
 • odwoływać się od wyroku.

10. Gdzie należy zwrócić się o udzielenie informacji o osobie?

Aby uzyskać zapytanie o udzielenie informacji o osobie należy zwrócić się do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Z uwagi na brak rejonizacji zapytanie można uzyskać w punktach informacyjnych KRK na terenie całego kraju. Zapytanie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W Sądzie Okręgowym w Koszalinie Punkt Informacyjny KRK mieści się w pokoju nr 15 (parter) i przyjmuje interesantów wyłącznie po telefonicznym umówieniu od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.00

tel.: 94 34 28 825

fax: 94 34 28 772

Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości bip.ms.gov.pl w zakładce "Formularze" oraz na naszej stronie w zakładce Krajowy Rejestr Karny.

Opłatę można wnieść bezpośrednio w Sądzie w postaci znaczka sądowego lub na konto: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. Dowód wpłaty należy dołączyć do formularza.

11. Jak zarejestrować czasopismo lub dziennik?

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 z 1984 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz.U. z dnia 18 lipca 1990 r. ze zm.);
 • Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w Sądzie Okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.
Wniosek o rejestrację

Wniosek o rejestrację powinien zawierać:

 1. tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
 2. dane osobowe redaktora naczelnego tj. imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku imiona rodziców, dokładny adres,
 3. określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
 4. częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

Do wniosku o rejestrację czasopisma/dziennika należy dołączyć:

 1. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z ostatnich 3 miesięcy, w przypadku gdy wydawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 2. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych oraz obywatelstwa polskiego,
 3. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego w trybie art. 25 ust. 3 ustawy prawo prasowe,
 4. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, że nie korzysta z immunitetu procesowego, a przypadku korzystania przez niego z immunitetu procesowego, do wskazania redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną.

Opłata stała za wpis do rejestru wynosi 100,- złotych w znakach opłaty sądowej lub przelewem bankowym na konto sądu.

Rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 z 1984 r. ze zm.), tj. ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu.

Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w art. 20 ust. 2, lub jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

Rejestr zmian dla: Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik I Wydziału Cywilnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-08-18 08:42:19
Publikacja w dniu:
2021-08-18 08:42:19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
Zaktualizowano opłatę stałą od wniosku w pytaniu nr 4.