Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej

Dane kontaktowe

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej (MOAS)
ul. 4-go marca 36
75-708 Koszalin

tel.: 94 34 86 070 (centrala)
tel.: 94 34 25 218 (sekretariat)
tel.: 94 34 24 094
tel.: 94 34 24 555

fax: 94 34 24 094
fax: 94 34 24 555

Lokalna strona internetowa: http://www.moas.koszalin.pl

Kogo wychowujemy i jaki jest cel naszej pracy?

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie jest placówką wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat.

Podstawowym zadaniem ośrodka jest wychowanie resocjalizacyjne przebywających w nim wychowanków, zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przygotowania do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Zadania podstawowe

Zadania podstawowe ośrodek realizuje przez zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły i internatu, naukę zawodu i wychowanie przez pracę we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych lub w zakładach pracy poza ośrodkiem, a także poprzez inne formy kształcenia zawodowego wychowanków, oddziaływania terapeutyczne, czyli stosowanie specjalistycznych technik psychoterapeutycznych, treningów interpersonalnych, terapii przez sztukę oraz różnorakich form terapii zajęciowej, udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska.

Krótko o historii naszej placówki

Koszalińska placówka została zaprojektowana i zbudowana od podstaw jako obiekt specjalnie przystosowany do pobytu w nim i resocjalizacji nieletnich, oficjalnie uroczyste otwarcie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich (chłopców) w Koszalinie nastąpiło 26 września 1972 r., przez wszystkie lata funkcjonowania placówki ambicją dyrekcji, jak i wielu pracowników było nieustanne doskonalenie warsztatu pracy, jej organizacji i poprawianie skuteczności oddziaływań wychowawczych. Efektem tych działań było opracowanie w zakładzie koszalińskim systemu wychowawczego i oddziaływań terapeutycznych, silnie osadzonych w realiach środowiska otwartego, który stał się modelowym rozwiązaniem dla tego typu placówek w Polsce. Nowatorskie rozwiązanie systemu wychowawczego i nasze wieloletnie doświadczenie w jego tworzeniu stało się też podstawą do wydania przez Ministra Sprawiedliwości decyzji (zarządzenia) w sprawie przekształcenia Zakładu poprawczego w Koszalinie na pierwszy w kraju Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej, minione 25 lat istnienia naszej placówki - to wiele najprzeróżniejszych wydarzeń, które składają się na ukształtowanie wizerunku ośrodka, zarówno w środowisku lokalnym Koszalina, jak i na mapie resocjalizacyjnej zakładów w Polsce.

Rejestr zmian dla: Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej