Klauzula informacyjna o prowadzeniu monitoringu wizyjnego na terenie Sądu Okręgowego w Koszalinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie z siedzibą przy ul. Waryńskiego 7, tel. 94 34 28 750.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 94 34 28 779 lub adresem e-mail: iod@koszalin.so.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
  5. Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane od 15 dni do maksymalnie trzech miesięcy w zależności od umieszczenia kamery, a następnie automatycznie kasowane.
  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Podanie danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Sądu Okręgowego w Koszalinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Informacja o udostępnieniu danych z monitoringu wizyjnego

Strona zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, jako Administratora Danych, z prośbą o ich zabezpieczenie. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7 w terminie do 7 dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce (np.: hol na parterze przy sali rozpraw nr …, w budynku przy ul. Waryńskiego 7) oraz przybliżony czas zdarzenia, ponieważ mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu. Wniosek powinien zawierać podstawę prawną udostępnienia i cel wykorzystania.

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna o prowadzeniu monitoringu wizyjnego na terenie Sądu Okręgowego w Koszalinie