Klauzula informacyjna dla osób objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych kierowanych do Sądu Okręgowego w Koszalinie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych i przetwarzanych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych kierowanych do Sądu Okręgowego w Koszalinie jest Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Okręgowy w Koszalinie z siedzibą przy ul. Waryńskiego 7, tel. 94 34 28 750.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 94 34 28 779 lub adresem e-mail: iod@koszalin.so.gov.pl
 3. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. W przypadku braku takiej zgody należy przerwać połączenie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na nagrywanie połączeń telefonicznych stanowi:
  1. § 123 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1141),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. ograniczenia możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia,
  2. zabezpieczenia materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce naruszenie, o którym mowa w pkt. a),
  3. zapewnienie ochrony danych osobowych osób dokonujących połączenia, a także danych osobowych innych osób o których mowa w czasie połączenia,
  4. umożliwienia obiektywnej oceny realizacji uprawnień przysługujących osobom dokonującym połączeń,
  5. zapewnienia aby skargi, o których mowa w art. 41a § 1 i n. ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące obsługi osób dokonujących połączeń były rozpatrywane terminowo i rzetelnie, a zarazem w sposób uwzględniający wiarygodne informacje.
 6. Pani/Pana dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz przez podmioty działające na zlecenie administratora.
 7. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa m.in. sądom, organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.
 8. Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza 30 dni od dnia nagrania i po tym czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało zabezpieczone do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 86 07 086.

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna dla osób objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych kierowanych do Sądu Okręgowego w Koszalinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-09-30
Opis zmiany:
Wersja pierwotna.