Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, które złożyły skargę, wniosek lub petycję

Sąd Okręgowy w Koszalinie informuje, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną przez Panią/Pana skargą, wnioskiem lub petycją. Jednocześnie wypełniając obowiązek prawny z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie 2016/679”, Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organ Sądu Okręgowego w Koszalinie właściwy do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, skargi lub petycji, którym, w zależności od przedmiotu Pani/Pana wniosku lub skargi, jest:

Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie

dane kontaktowe: ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin,

tel.: 94 34 28 750

fax: 94 34 28 897

 administracja@koszalin.so.gov.pl

albo

Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie

dane kontaktowe: ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin,

tel.: 94 34 28 752

fax: 94 34 28 755

 dyrektor@koszalin.so.gov.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 lub mailowo na adres: iod@koszalin.so.gov.pl.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (obowiązek prawny administratora) w celach:
  • rozpoznania Pani/Pana wniosku, skargi lub petycji, zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U. z 2019 r. poz. 52 j.t.);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz.524);
  • ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 j.t.);
  • wykonania obowiązków dotyczących sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na podstawie zawartych umów usługi na rzecz Sądu Okręgowego w Koszalinie, w związku z realizacją tych usług, np. usług z zakresu IT, usług pocztowych świadczonych przez operatora pocztowego, usług przechowywania, przemieszczania lub brakowania dokumentacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalany według przepisów prawa, stosownie do kategorii sprawy – dokumentację dotyczącą rozpatrywania skarg i wniosków przechowuje się przez okres 5 – 50 lat od rozpatrzenia skargi lub wniosku, w zależności od przedmiotu i wagi sprawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane przetwarzaniu polegającym na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo żądania ich sprostowania zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679.

Rejestr zmian dla: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, które złożyły skargę, wniosek lub petycję

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
Wersja pierwotna.