Prowadzone rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Okręgowym w Koszalinie prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.XII.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 03.5.22) a Archiwum Zakładowe - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.05.1989 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz. U. Nr 28, poz. 150 z póź. zm.) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. - w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. Nr 8 poz.55).

Sprawy postępowania z dokumentacją archiwalną regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. - w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

W Sądzie Okręgowym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria
  • wykazy
  • kartoteki
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt.

Rejestr zmian dla: Prowadzone rejestry

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d