Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego

Od 2012 roku w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie działa Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Koszalińskiego, której zadaniem jest koordynowanie współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń oraz w celu świadczenia pomocy w readaptacji społecznej, a także wykonywania kontroli społecznej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej.

Stosownie do § 4a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym, w skład rady terenowej wchodzą zaproszeni przez przewodniczącego tej rady przedstawiciele wyznaczeni przez: wojewodę, prezesa sądu okręgowego, prokuratora okręgowego, kierowników komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, wojewódzkiego kuratora oświaty, komendanta wojewódzkiego Policji, szefów regionalnych sztabów wojskowych, organy wykonawcze samorządu terytorialnego, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych położonych na terenie działalności rady terenowej.

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem z 19 marca 2012 roku powołał Terenową Radę do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego na kadencję 2012-2016. Na Przewodniczącego Rady powołał Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie. Rada sformułowała główne kierunki działalności.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 września 2012 roku przyjęto uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w związku z pracami nad reformą polskiego prawa karnego o stosowną zmianę w Kodeksie karnym (art. 32) i Kodeksie wykroczeń (art. 18) poprzez uzupełnienie ich o karę pozbawienia wolności, odpowiednio karę aresztu na gruncie prawa wykroczeń, odbywaną w systemie dozoru elektronicznego.

W dniu 5 czerwca 2013 roku sformułowano informację dotyczącą możliwości sprawowania dozoru nad skazanymi przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osoby godne zaufania. Informacja została przesłana do sądów rejonowych, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie - w celu zamieszczenia na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń zakładów karnych oraz do wiadomości - organizacjom pozarządowym.

W posiedzeniu Rady Terenowej w dniu 5 marca 2014 r. uczestniczyli przedstawiciele wszystkich samorządów z okręgu koszalińskiego. Przedmiotem obrad była poprawa poziomu skuteczności wykonywania kary ograniczenia. Obrady skutkowały znaczącą poprawą w sprawności wykonywania orzeczeń, realizowanych przez jednostki samorządowe.

Dnia 30 czerwca 2014 r. członkowie Prezydium Terenowej Rady uczestniczyli w posiedzeniu Rady Głównej w Warszawie. W trakcie spotkania został omówiony stan prac legislacyjnych w zakresie reformy prawa karnego materialnego i procesowego oraz wpływ projektowanych zmian na zmniejszenie ilości skazanych, którzy obecnie odbywają karę pozbawienia wolności w związku z zarządzeniem jej wykonania.

W ramach dalszych prac przygotowana została inicjatywa stworzenia listy podmiotów, mogących pełnić obowiązki osób godnych zaufania wg art. 42 kkw.

W posiedzeniu Rady Terenowej 18.06.2015 r., poświęconym społecznym uwarunkowaniom readaptacji skazanych, uczestniczył Sekretarz Rady Głównej ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym, dr Sławomir Stasiorowski, który podzielił się doświadczeniami wynikającymi z prac Rady Głównej i innych rad terenowych.

Przedstawiciel Prezydium Rady Terenowej - SSO Bogdan Lewandowski 15 października wziął udział w seminarium poświęconemu Działalności Rady Głównej i terenowych rad ds. społecznej readaptacji i pomocy skazanym – współpraca z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Na posiedzenie Rady 18.11.2015 r., w ramach kontynuacji programu mającego na celu upowszechnianie zatrudniania skazanych, wobec których orzeczono karę ograniczenia wolności, zaproszono przedstawicieli samorządów w związku z istotnymi zmianami ustawodawczymi w zakresie orzekania i wykonywania kary ograniczenia wolności. Podkreślono istotną rolę współpracy kuratorów z samorządami w zakresie praktycznego wykonywania kar alternatywnych do kar pozbawienia wolności. Przedstawiono również propozycję wzięcia udziału w szkoleniu Ministerstwa Sprawiedliwości z udziałem funduszy norweskich pt. Efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

Na posiedzeniu 11 marca 2016 r. dokonano podsumowania czteroletniej kadencji Rady i podjęto uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie Terenowej Rady na kolejną kadencję w latach 2016-2020.

Zarządzeniem nr 657/2016 z dnia 18 października 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski powołał Terenową Radę do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego na drugą kadencję: 2016-2020.

W skład Rady weszli przedstawiciele wyznaczeni przez: Wojewodę Zachodniopomorskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, kierowników komórek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, Wojewódzkiego Kuratora Oświaty Delegatura w Koszalinie, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, organów wykonawczych samorządów oraz Dyrektora Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie.

W ramach działalności statutowej w 2017 roku Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Społecznej dla Okręgu Koszalińskiego odbyła posiedzenia w dniach: 17 marca 2017 r. i 23 maja 2017 r.

Podczas pierwszego posiedzenia  Rady drugiej kadencji, w dniu 17 marca 2017 r., nowi członkowie Rady otrzymali akty powołania. Omówiono i przyjęto "Regulamin organizacyjny Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego". Został wyznaczony Sekretarz i Wiceprzewodniczący Rady. Wyłoniono Prezydium Rady.

Nowo ukonstytuowana Rada omówiła cele i formy działania. Podjęto uchwałę nr 4/2017 powołującą Stałą Komisję ds. Programowych.

Drugie posiedzenie Terenowej Rady odbyło się w dniu 23 maja 2017 r. z udziałem Zarządu Fundacji Większe i Mniejsze w Pile, Fundacji Polish-American Development Council w Pile oraz amerykańsko-kanadyjskiej delegacji w składzie:

  • Dan Richard Beto – Przewodniczący Komitetu Międzynarodowego National Aassociation of Probation Executives (NAPE),
  • Donald G. Evans – wykładowca Canadian Training Institute,
  • Todd Jermstad – członek Rady Dyrektorów NAPE i reprezentant Texas Probation Association,
  • Wayne Dicky – Prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Aresztów, szef Aresztu w Bryan w Teksasie,
  • Gerry Minard – członek Rady Dyrektorów NAPE.

Obie wymienione powyżej fundacje od 6 lat organizują w kraju i za granicą międzynarodowe seminaria dotyczące probacji w Polsce i USA, w szczególności: zasad odbywania kar, realizacji polityki penitencjarnej, roli organów w wykonywaniu orzeczeń, statusu kuratora. Goście zadeklarowali chęć dalszej współpracy z Radą.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d