Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kliknij aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej na portalu ePUAP

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Koszalinie, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jakie pisma można wnosić do sądu za pośrednictwem ePUAP?

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych:

  • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.);
  • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

Jak wnieść pismo elektroniczne do sądu?

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Koszalinie niezbędne jest:

  1. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie tzw. profilu zaufanego na platformie ePUAP.
  2. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).
  3. Wypełnienie na platformie ePUAP formularza umożliwiającego złożenie wniosku do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Jakie są wymagania dla dokumentów elektronicznych (załączników)?

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, TXT, ODT,
  • XLS, ODS, CSV,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF.

Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.

Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Podpis elektroniczny

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.): "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna Skrzynka Podawcza