e-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

https://www.e-sad.gov.pl

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.

Podstawy prawne

Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie odrębne - elektroniczne postępowanie upominawcze - weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale zatytułowanym Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 i nast.).

Na podstawie zawartych w przepisach delegacji ustawowych zostały wydane rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. kwestii sposobu wnoszenia pism drogą elektroniczną, trybu dokonywania doręczeń, sposobu uiszczania opłat sądowych, nadawania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, a także prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10 maja 2013 r, (Dz.U. z 2013 r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego.

Więcej szczegółowych informacji prawnych można znaleźć na stronie www.e-sad.gov.pl.

Rejestr zmian dla: e-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze