Dyrektor

Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie

Teresa Czaplińska

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 138 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 752

fax: 94 34 23 755

Kompetencje

Kompetencje wynikające z zapisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez Sąd statutowych zadań.
 • Wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
 • Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu, z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów.
 • Określa, w porozumieniu z Prezesem sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Sądu z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów w wydziałach Sądu.
 • Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.
 • Sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądu w zakresie powierzonych im zadań.

Kompetencje wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych jako dysponent budżetu sądów: Okręgowego w Koszalinie i Funkcjonalnego Rejonowego w Sławnie

 • Przygotowuje projekty planów finansowych i plany finansowe Sądu Okręgowego i Sądu Funkcjonalnego Rejonowego w Sławnie a następnie wykonuje budżet tych sądów.
 • Przygotowuje projekty planów i planów wydatków w układzie zadaniowym sądów a następnie wykonuje budżet sądów w układzie zadaniowym.
 • Opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków sądów Okręgowego w Koszalinie i Funkcjonalnego Rejonowego w Sławnie.
 • Dysponuje rachunkiem bieżącym budżetu sądów: Okręgowego w Koszalinie i Funkcjonalnego Rejonowego w Sławnie z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym.
 • Sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 • Zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w obszarach leżących w jego kompetencji.
 • Opracowuje projekty programów wieloletnich dla sądów: Okręgowego w Koszalinie i Funkcjonalnego Rejonowego w Sławnie.
 • Organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez sądy: Okręgowy w Koszalinie i Funkcjonalnego Rejonowy w Sławnie, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi na obszarze apelacji.
 • Podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów.
 • Prowadzi działalność inwestycyjną dla Sądu Okręgowego i sądów rejonowych działających na obszarze okręgu na podstawie upoważnienia przekazanego przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego.

Rejestr zmian dla: Dyrektor

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-02-09
Publikacja w dniu:
2017-02-09
Opis zmiany:
Zaktualizowano informacje dotyczące kompetencji Dyrektora Sądu.