Deklaracja dostępności Sąd Okręgowy w Koszalinie

Sąd Okręgowy w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://koszalin.so.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Igel.
 • E-mail: it@koszalin.so.gov.pl
 • Telefon: 94 34 28 890

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie
 • Adres: Sąd Okręgowy w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, 75-541 Koszalin
 • E-mail: administracja@koszalin.so.gov.pl
 • Telefon: 94 34 28 750

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7 posiada przed wejściem głównym zewnętrzny podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku. Drzwi otwierane ręcznie. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową zainstalowana jest na parterze platforma przyschodowa do Biura Podawczego i Biura Obsługi Interesanta. Winda dostępna jest z holu na parterze. Winda jest w stanie pomieścić wózek inwalidzki oraz przetransportować na dowolne piętro budynku. Informacja główna jest na portierni. Portiernia usytuowana jest tuż po wejściu do budynku dostępna bez barier architektonicznych. Kontrole przy wejściu do budynku pełnią pracownicy ochrony Sądu. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali i prześwietlarka RTG bagażu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dostępne są szerokie korytarze oraz sale rozpraw rozmieszczone na parterze, I, II,III piętrze w budynku (dojazd windą). Schody posiadają poręcze na całej swojej długości umożliwiające wejście osób z ograniczoną zdolnością ruchową. W budynku Sądu na parterze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku Sądu dostępna jest tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń (sal rozpraw). Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji udziela także pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ulicy Waryńskiego. W budynku znajdują się dwie pochylnie i jedna platforma transportowa. W kabinach wind zamontowane są moduły głosowe. Nie zastosowano w budynku urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. (tzw. pętli indukcyjnych) Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę na portierni Sądu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przed budynkiem Sądu Okręgowego w Koszalinie zapewniono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce oznaczone jest znakiem pionowym i poziomym.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego dla osób, które wcześniej zgłoszą taką potrzebę.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Sądu.
 • Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewniona jest poprzez : komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, niekorzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Status pod względem zgodności

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna ze standardami W3C:
 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508
Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z dnia 2012-04-12 Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Strona internetowa spełnia również zapisy dokumentów:
 • Deklaracja Ministrów z dnia 2006-06-11
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Marcin Igel
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-04-19 10:30:15
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Marcin Igel
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-04-19 10:25:13
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Marcin Igel
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-01-29 11:36:31
Publikacja w dniu:
2021-01-29
Zmiany:
Podejrzyj