Biuro Kuratora Okręgowego

Baner graficzny o treści: 100 LAT POLSKIEJ KURATELI SĄDOWEJ 1919-2019

Kurator Okręgowy

Beata Kardysz

Zastępca Kuratora Okręgowego

Wiesława Sielicka

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 33 (parter)

tel.: 94 34 28 746

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W sekretariacie w godzinach urzędowania sądu.

Zakres działalności

Kurator okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych na obszarze właściwości sądu okręgowego i odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu.

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Do zakresu działania kuratora okręgowego należy:

 1. Wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.
 2. Koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania.
 3. Reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz.
 4. Nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej.
 5. Kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji a także kontrola i ocena pracy kuratora lub aplikanta kuratorskiego.
 6. Udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodki kuratorskie.
 7. Przygotowanie planu podziału etatów kuratorskich.
 8. Opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich.
 9. Występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych.
 10. Organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu.
 11. Określanie zakresu obowiązków kierowników zespołów kuratorskich.
 12. Nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej.
 13. Nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi.
 14. Rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych.

Rejestr zmian dla: Biuro Kuratora Okręgowego