Biegli sądowi

Podstawy prawne

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami):

§ 1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. - w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. nr 15, poz. 133):

 1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.
 2. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
  • z chwilą zwolnienia z funkcji;
  • w razie śmierci;
  • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.
 3. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Kto może zostać biegłym?

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa.

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wpis na listę biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie:

 1. Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Kserokopie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających posiadanie uprawnień
 6. Zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych
 7. Kserokopia dokumentów stwierdzających posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym:
  • dziedzina medycyna - kandydat winien posiadać specjalizacje z danej dziedziny medycznej;
  • dziedzina język migowy - kandydat winien posiadać "Certyfikat drugi - T2" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.
 8. Informacja dot. karalności z Krajowego Rejestru Karnego
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji biegłego.
 10. Oświadczenie o powołaniu do wydania opinii.
 11. Oświadczenie o ubieganiu się o funkcję biegłego.
 12. Oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie karne
 13. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Ważne zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty składania dokumentów.
 16. Opłatę skarbową w kwocie 10,- zł.

Numer konta

Numer konta Urzędu Miejskiego w Koszalinie, na które należy dokonać opłaty z tytułu wniosku o ustanowienie biegłym sądowym:

mBank S.A Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul.Okrzei 3

07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Artykuły

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Marcin Igel
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-06-30 12:21:07
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Marcin Igel
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-06-30 12:20:45
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Marcin Igel
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-06-30 12:18:45
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Marcin Igel
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2021-06-30 12:18:29
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Augustowski
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
Zaktualizowano wykaz dokumentów i druki oświadczeń.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Igel
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
Zaktualizowano listę dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o wpis na listę biegłych sądowych.