Audytor wewnętrzny

mgr Edyta Bajtek

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 143 (pierwsze piętro).

tel.: 94 34 28 847

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W sekretariacie w godzinach urzędowania sądu.

Cel audytu

Cele audytu wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i w jednostkach podległych realizuje audytor poprzez wykonywanie swoich obowiązków i zadań zgodnie z przepisami ustawy i wydanych na jej mocy rozporządzeń.

Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 272 Ustawy o finansach publicznych jest działalnością niezależną i obiektywną , której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli w jednostce dotyczy w szczególności:

  • zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
  • efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
  • wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Podstawy prawne

Audyt wewnętrzny prowadzony jest na podstawie:

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108), - Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz.Urz. MF Nr 1 poz. 6)

oraz w zgodzie z:

  • "Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego" opracowanymi przez Institute of Internal Auditors, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF z 2010 r. Nr 5, poz. 24),
  • kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r.,),
  • "Kartą audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" (załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r.).

Rejestr zmian dla: Audytor wewnętrzny