VI Wydział Gospodarczy

Przewodnicząca Wydziału

Małgorzata Lubelska - Sędzia Sądu Okręgowego

Kierownik Sekretariatu

Anna Leszczyńska

Dane kontaktowe

Sekretariat mieści się w budynku Sądu Okręgowego w pokoju nr 228 (drugie piętro).

tel.: 94 34 28 733

fax: 94 34 28 789

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów

W Biurze Obsługi Interesanta w godzinach urzędowania biura.

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa gospodarczego, w II instancji sprawy przedstawione z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych.

Właściwość rzeczowa

Do właściwości rzeczowej i funkcjonalnej Wydziału Gospodarczego należą sprawy gospodarcze, tj. sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej), przy czym w sprawach o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu przewyższającej kwotę 75.000 zł, a ponadto sprawy:

  1. Z zakresu zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji.
  2. Ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).
  3. Przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku.
  4. Między organami przedsiębiorstwa państwowego.
  5. Między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór.
  6. Z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
  7. O nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia, które, gdyby były rozpoznawane przez sąd, należałyby do właściwości sądów gospodarczych.
  8. O pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd, należałoby do właściwości sądów gospodarczych.
  9. O ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu.
  10. Inne, przekazane przez odrębne przepisy.

Właściwość miejscowa

Obejmuje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu.

Rejestr zmian dla: VI Wydział Gospodarczy